Image
Image

Kulturen tar plats i den växande staden

Kulturen tar en central plats i den pågående stadsomvandlingen av Linköping – en stad som expanderar i snabb takt. Genom att göra kulturen till en organisk del av staden får dess aktörer möjligheten att inte bara vara åskådare – utan aktivt forma och prägla stadens utveckling.

Ostlänken med Skyltenområdet, den pågående uppbyggnaden av Djurgården och den växande Vallastaden är välkända inslag i den strukturella omvandlingen. I detta förändringslandskap framhävs kulturen som den kraft som ger platsen dess unika identitet och personlighet. 

– Vi pratar om kulturell identitet, att kulturen ger staden sin personlighet. Den är en bidragande orsak till att invånarna mår bra och trivs där de bor, förklarar kulturutvecklingschefen Michael Brask och understryker bredden av kultursektorn – från musik, teater och evenemang till restaurangbranschen. Kulturen blir en oumbärlig ingrediens för invånarna, som därigenom får meningsfulla fritidsaktiviteter.

Runt om i världen finns kända exempel på städer som lyckats med att förändra områden till att bli väl­besökta kulturplatser – som High Line i New York eller Industrilandskapet i Norrköping. För Linköping är exempelvis Skylten en kulturmötesplats, som tydligare blir en del av innerstaden och som knyter ihop nya resecentrum med dagens city.

– En stad formar människor, men människor formar också en stad, säger Michael och reflekterar över dagens samhällsförändringar och deras inverkan på stadsplaneringen. Här träder kulturen in som en nyckelspelare, med förmågan att gestalta staden enligt invånarnas önskemål och behov.

För att låta kulturen inta en fram­trädande roll i stadsrummet krävs nära samarbeten mellan kultur och stadsplanering. Detta görs bland annat med enprocentsregeln som innebär att cirka en procent av den totala budgeten avsätts för konstnärlig gestaltning vid ny-, om- och tillbyggnad.

– Det arbetet kommer alltmer synas när staden växer och omvandlas. Ytterligare en satsning där näringsliv, fastighetsägare och kommunen arbetar tillsammans är Linköping Culture pop up, där kulturaktörer får möjlighet att möta nya målgrupper i city. Tomma butikslokaler fylls med konst, hantverk, teater med mera och blir attraktiva platser för besökare. Linköpings kulturdagar arrangeras av kommunen tillsammans med kulturföreningar, institutioner, näringsliv och olika kulturaktörer i maj. Kulturlivet står för innehållet/programmet – medan evene­manget samordnas och marknadsförs av Kultur- och fritidsförvaltningen i Linköpings kommun. 

Både det kommunala projektet Framtidens stadskärna och byggandet av Ostlänken involverar Kultur- och fritidsförvaltningen i dialogen om hur kultur kan bidra till att forma en livsvänlig stad.

– På kultur- och fritidsförvaltningen arbetar vi med både här- och nuperspektivet som exemplet med Linköpings Kulturdagar och Culture Pop up – samt mer långsiktigt genom att vi tar en viktig och aktiv roll i stadsplaneringen och finns med som representanter för att det kulturella perspektivet inte ska tappas bort i planeringen av den framtida staden. Det skapar förutsättningar för att den så kallade kultur och kreativa branschen (KKB) får bra möjligheter att utvecklas och nå Linköpingsborna, säger Michael Brask.


Skriv ut  

Produktion

Media Fokus i Västervik AB, Växel: 070-187 20 00, www.mediafokus.se


Texter: Joakim Löwing
Form: Kristina Franzén
Foto: Örjan Karlsson samt arkivbilder 
Annonser: Karin Lindfors

Hela denna produktion är en annons. Med reservation för tryckfel.

Image
Image