Image
Image

Långsiktigt trygghetsprojekt unikt för Linköping

Linköping bryter ny mark på flera olika sätt med satsningen Testarena Trygghetsskapande Teknologier. Genom ett samarbete mellan Linköpings kommun, Linköpings Science Park och flera andra aktörer utvecklas ny kunskap om hur man på ett innovativt sätt ökar invånarnas trygghet i staden.

Linköpings kommun har gett Linköping Science Park i uppdrag att undersöka hur ny teknik och innovativa arbetssätt kan stärka den upplevda tryggheten i staden. Något som ledde till projektet Testarena Trygghetsskapande Teknologier – som startade i januari 2023.

Frågan är hur vi med teknikens hjälp kan öka tryggheten i samhället. Möjliggörande teknologier – som kombinationer av rörelsesensorer, ljud- och ljussensorer i kombination med öppna datakällor – kan skapa helt nya lösningar och tjänster som vi idag inte känner till.

– Projektet kännetecknar det innova­tiva Linköping i allra högsta grad, då vi både har teknologier som verkligen ligger i framkant och ett starkt samarbete mellan näringsliv, universitet och kommun. I det här projektet bidrar drygt tio olika aktörer till gemensam kunskapsutveckling inom området, berättar Daniel Kullgard, innovationsansvarig på Linköping Science Park. 

Allt drog i gång hösten 2021 i samband med att politikerna fattade beslut om att sätta upp övervakningskameror på olika platser efter flera skjutningar i Linköping.

– Den digitala tekniken ger oss oändliga möjligheter, men det gäller att inkludera medborgarna och ha dem med på tåget genom att förklara syftet och hur tekniken fungerar. Det vi vill uppnå är att alla invånare ska känna sig trygga och kunna röra sig som de vill, utan att för den skull känna sig över­vakade, poängterar Daniel.

Projektet kommer med andra ord inte leda till kameror uppsatta i varje hörn – etik och personlig integritet är en förutsättning för att få en förankring och acceptans.

Det finns andra kommuner i Sverige som har provat att öka tryggheten på olika platser – men Linköping sticker ut genom att göra en långsiktig och rejäl satsning.

– Testarenan kommer agera som en neutral testbädd där offentliga aktörer, forskningsaktörer och företag i en publik miljö ska kunna testa digitala lösningar för en ökad upplevd trygghet. Vi vill ta nästa steg genom att arbeta med sensorer för bild, rörelse och ljud, som kan användas för att förebygga brott, öka säkerheten och skapa en tryggare miljö för människor, berättar processledaren Joakim Falkäng.

– En stor styrka är att alla är lik­värdiga samarbetspartners i projektet och att det sker på en neutral arena. Vi delar med oss av varandras kun­skaper och erfarenheter och om problem uppstår löser vi dessa till­sammans, fortsätter han.

– Ambitionen är att på ett hållbart och inkluderande sätt skapa en trygg miljö som är tillgänglig för alla. Varken offentliga stadsmiljöer eller publika transportsystem är jämlika där – då tryggheten ofta upplevs olika. Kvinnor, äldre, Hbtqi och personer med funktionsvariationer – samt de som tidigare varit offer för brott – upplever offentliga miljöer som mindre säkra, berättar Daniel.

– Det är mycket positivt med en långsiktig satsning och att vi tillsammans jobbar med ett brett perspektiv – som ska gynna hela kommunen med allt från en större trygghet för invånarna till att bli mer resurseffektiva, tillägger Joakim.

För näringslivet spelar en tryggare stadsmiljö en avgörande roll – eftersom det bidrar till ökad handel och en attraktivare stad.

Bland annat samarbetar fastighets­ägare, handeln och andra näringsidkare, polisen, Linköpings kommun med flera för att skapa en attraktivare stadsmiljö kring Lilla Torget genom en stadsutvecklingsmodell som kallas ”platssamverkan”. 

Två identifierade orsaker till en minskad upplevd trygghet där, är trafik­problem och en öppen droghandel. Testarenan har tagit på sig uppgiften att försöka hitta lösningar för trafik­problemen. Tunga transporter och otillåten yrkestrafik utgör ett problem som inte bara bidrar till otrygghet hos de som rör sig i området, utan även potentiella allvarliga säkerhetsproblem. I värsta fall planerade attentat med tunga fordon. 

– För att få en uppfattning om problemets omfattning och på sikt verktyg för att minska otillåtna transporter, kommer Utsikt bredband (dotterbolag till Tekniska verken) använda en teknisk lösning, IoT och smarta kameror från Axis, för att identifiera registreringsnummer på fordon som passerar in i området. Inga åtgärder är planerade för hur informationen ska användas, men man kan tänka sig allt från en vänlig uppmaning till åkerier och chaufförer att använda tillåtna angöringspunkter, till att exempelvis skapa fysiska hinder, säger Joakim.

Trygghetsskapande teknologier ökar säkerhet och trygghet i bostadsområden, vilket är till stor fördel för fastighetsägare. 

– Många fastighetsbolag investerar i säkerhet och trygghet. Projektet bidrar med ett hitta och verifiera teknik­leverantörer som kan hjälpa fastighets­ägarna, framhåller Daniel.

– Positivt med det långsiktiga projektet är också att det hjälper teknikbolag att exponera sitt kunnande för kunder och marknaden – vilket leder till tillväxt för tech-sektorn i Linköping, säger Joakim.

 

Testarena Trygghets­skapande Teknologier

Projektet startades i början av 2023 och kommer att pågå i 18 månader. Teknologier som används innefattar bland annat sensorer som tar emot och distribuerar information via IoT-plattformar. Artificiell intelligens används sedan för att tolka och dra slutsatser av data som bidrar till ökad förståelse och ny kunskap.

Axis Communication, Usify, Action for Society, Safe Reaction, Utsikt, Rise, Stångåstaden, Östgöta­trafiken, Linköpings universitet, Linköpings kommun och Linköping Science Park utgör det projektkonsortium som ska bidra till gemensam kunskapsutveckling på det här området.


Skriv ut  

Produktion

Media Fokus i Västervik AB, Växel: 070-187 20 00, www.mediafokus.se


Texter: Joakim Löwing
Form: Kristina Franzén
Foto: Örjan Karlsson samt arkivbilder 
Annonser: Karin Lindfors

Hela denna produktion är en annons. Med reservation för tryckfel.

Image
Image