Image
Image

Tillsammans skapar vi stadens vardagsrum

Stadskärnan har stor betydelse för Linköping och hela kommunens utveckling. Innerstaden är en plats där vi trivs och träffas – vårt gemensamma vardagsrum. För att möta framtida behov har kommunen tillsammans med näringsliv, fastighetsägare och föreningsliv tagit fram en gemensam inriktning och vision för hur stadskärnan ska utvecklas.

Linköping är framtidsstaden som är attraktiv för både människor och företag. På bara 20 år har vi växt med över 30 000 invånare – det är fler än hela Mjölbys befolkning. När Linköping växer behöver också innerstaden växa och utvecklas. 

– Vi vill säkerställa att vår kommun har alla förutsättningar för att möta framtiden. En viktig del är en levande, attraktiv och konkurrenskraftig stadskärna som kan stå sig lång tid framöver. Tillsammans med näringsliv, fastighetsägare och föreningsliv tar vi därför fram en gemensam inriktning och vision för hur stadskärnan ska utvecklas. Tillsammansskapet är A och O, säger Muharrem Demirok (C), ordförande samhällsbyggnadsnämnden. 

Arbetet med att ta fram en gemensam inriktning för stadskärnans utveckling påbörjades i mars 2021. Under hösten genomfördes dialoger med olika aktörer som alla bidrar till innerstadens attrak­tivitet. När inriktningen är klar, till sommaren 2022, ska den användas i den fortsatta utvecklingen av bygg­nader, torg och gator i innerstaden.

– Vi ser att viljan att investera i Linköpings stadskärna är stor från fastighetsägare och andra närings­idkare och det finns många planer för hur fastigheter och allmänna ytor ska utvecklas. Dessa viljor och initiativ 

vill vi ta hand om och förvalta. Därför behöver vi skapa en gemensam fördjupad helhetssyn kring hur vår stadskärna ska vara i framtiden, säger Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Projektet fokuserar på hela sammanhanget, med både byggnader och allmänna platser som gator och torg. Ett av målen är att fler människor ska röra sig i stadskärnan under en större del av dygnet än idag för att skapa en trygg och attraktiv miljö. Därför behöver fler människor bo och arbeta i området. Ett annat sätt att skapa en mer levande stadskärna är att möjliggöra för ett mer varierat innehåll i bottenvåningarna. Utöver butiker och restauranger kan de även innehålla bland annat kultur, offentlig service och kontor. 

– Det är en fantastisk möjlighet att tillsammans med kommunen ta Lin­köpings stadskärna in i framtiden. Våra medlemmar vill skapa puls i staden, där vi kan ha en mix av bostäder, kontor, handel, restauranger och kultur. För att framtidssäkra stadskärnor behöver vi kontinuerligt och proaktivt jobba med att erbjuda ett relevant utbud och ha förståelse för vad marknaden och kunderna efterfrågar. Med denna satsning skapar vi goda möjligheter för stadskärnan att kunna möta framtida utmaningar, säger Rikard Norman, ansvarig näringspolitik, Fastighets­ägarna Linköping.

– Den fysiska handeln är en mycket viktig beståndsdel i våra stadskärnor. För att den ska överleva behöver den utvecklas med sin samtid. Strukturomvandlingen som pågick redan innan Coronapandemin har accelererat och e-handeln har vuxit explosionsartat. Den fysiska handeln möter nu kunder med högre krav på flexibilitet, utbud, service och kundupplevelse. Detta ställer stora krav på butiksmiljön men störst krav ställs på omgivningen. Vi står mitt i förändringens tid och det är viktigt att vi leder utvecklingen och inte bara anpassar oss efter den, säger David Nilsson, VD vid Linköping City Samverkan.

Flera platser och byggnader i stadskärnan är kulturhistoriskt värdefulla och avvägningar mellan att bevara kulturhistoriska aspekter och utvecklingsbehovet är en central fråga. 

– Vår stadskärna ska utvecklas med en stark egen identitet där framtiden, den rika historien och samtiden tas tillvara och lyfts fram. Allt behöver ske i en medveten samklang, säger Erik Adolfsson, stadsarkitekt.


Skriv ut  

Produktion

Media Fokus i Västervik AB, Växel: 070-187 20 00, www.mediafokus.se


Texter: Joakim Löwing
Form: Kristina Franzén
Foto: Örjan Karlsson samt arkivbilder 
Annonser: Karin Lindfors

Hela denna produktion är en annons. Med reservation för tryckfel.

Image
Image