Image
Image

Staden utvecklas med Ostlänken

Höghastighetsjärnvägen Ost-länken ska byggas genom Lin-köping. Det innebär att Linköping står inför den största förändringen av staden någonsin. År 2035 ska det första snabbtåget lämna perrongen i Linköping, men innan dess återstår mycket arbete med att planera och bygga både järnväg och omgivande stad.

– Ostlänken ger helt nya förutsättningar för Linköping. Vårt arbete är att under kommande år tillsammans med Trafikverket hitta den mest optimala lösningen för Linköping, säger Fredrik Sandberg, projektledare för Stadsbyggnadsprojekt Ostlänken på Linköpings kommun.

Och det finns mycket att ta hänsyn till – stadens utveckling nu och i fram­tiden, trafikflöden, miljö, näringslivets förutsättningar med mera. Bygget av höghastighetsjärnvägen kommer påverka Linköping både under tiden den byggs och efter.

– Det här är ett väldigt stort projekt som kommer att påverka invånare och verksamheter i staden under lång tid. Det är en investering för framtiden som kommer ge Linköping förutsättningar att fortsätta utvecklas som en attraktiv och livsvänlig stad och en stark motor i regionen. Det kommer också skapas många nya attraktiva lägen i stan – parker, bostäder och verksamhets­lokaler, säger Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Nästa milstolpe 2023

Hösten 2023 förväntas Trafikverket ha kommit fram med förslag på var i den fastlagda korridoren spåren ska gå och då hålls ett samråd där alla är välkomna att lämna synpunkter. Sedan tas det definitiva beslutet för var järnvägs­anläggningen ska ligga och arbetet med att planera själva bygget kan påbörjas.

Stationens placering är av strategisk betydelse för att innerstaden ska kunna växa och den kommer bidra till att nya stadsdelar utvecklas. Ju fler som reser med tåg desto fler rör sig i området kring stationen. Med fler personer i centrala Linköping ökar efterfrågan på varor och tjänster. Då kan näringslivet växa och utbudet blir större. Det är också attraktivt för många att bo och driva verksamhet nära en central station. 

Antalet resenärer ökar

Antalet resenärer på järnvägen i landet har ökat kraftigt och väntas fortsätta att öka. Även pendlingen i regionen ökar. Med en centralt placerad station beräknas andelen tågresenärer, när Ostlänken är utbyggd, att mer än fördubblas jämfört med idag.

Linköpings kommun vill att fler ska resa kollektivt och vi vill att resenärerna ska gå och cykla till stationen, vilket fler kommer att göra om stationen är centralt placerad.

Regionens pendlingsnav

Den nya centralstationen ska bli en väl fungerande bytespunkt för tåg, buss, bil, cykel och gående – ett pendlingsnav. Den ska även ge de resande ett bra utbud av service i form av butiker, restauranger och kaféer och kanske även konferenslokaler.

Ostlänken innebär helt nya järnvägsspår för höghastighetståg, vilket gör att det frigörs utrymme på de nuvarande spår. Pendeltågstrafiken i regionen kan då byggas ut.

Ostlänken gynnar inte bara Linköping utan även grannkommunerna. Linköping har över 30 000 inpendlare från såväl tätorter inom kommunen, som från grannkommunerna. Var fjärde förvärvsarbetande östgöte arbetar i Linköping. Placeringen av den nya stationen är därför av regional betydelse. Korta restider och smidiga byten mellan trafikslag gör det lättare för pendlarna.

Varför en ny station?

Linköpings innerstad behöver växa. Järnvägen utgör idag en barriär och med ett nytt stationsläge kan vi utveckla en större och sammanhållen innerstad som växer över Stångån. Nuvarande stationsläge skulle med de nya spåren för Ostlänken kräva en mycket stor anläggning över Stångån i ett centralt läge och ta flera hundra meter strandlinje i anspråk.

Fakta Ostlänken

  • Ostlänken är en ny 16 mil lång dubbelspårig järnväg mellan Stockholm (Järna) och Linköping. Ostlänken planeras för tåg i 250 km/timmen. Sträckan genom Linköpings kommun är cirka 2,1 mil.
  • Med höghastighetståg blir det möjligt att resa mellan Linköping och Stockholm på cirka en timme. Med nya spår blir det också möjligt att sätta in snabbare pendeltåg mellan Linköping och Norrköping.
  • Ostlänken är en av många pusselbitar som kommer bidra till utvecklingen av framtidsstaden Linköping.

Skriv ut  

Produktion

Media Fokus i Västervik AB, Växel: 070-187 20 00, www.mediafokus.se


Texter: Joakim Löwing
Form: Kristina Franzén
Foto: Örjan Karlsson samt arkivbilder 
Annonser: Karin Lindfors

Hela denna produktion är en annons. Med reservation för tryckfel.

Image
Image