Image

Vi ska bygga världens mest resurseffektiva region

TEKNISKA VERKEN tillhandahåller och utvecklar energilösningar, håller dig uppkopplad och ser till att samhällsfunktioner fungerar som de ska – så resurseffektivt som möjligt. I en värld full av utmaningar, där allt färre resurser behöver räcka till allt fler, och där klimatförändringar är ett faktum, vill vi ta ett större ansvar. Vi vill visa vägen och engagera omvärlden runt om oss för att utveckla nya smartare lösningar där resurser maximeras och inget går till spillo. Vår resurseffektiva region bygger vi tillsammans med dig som bor och verkar här.
Tekniska verkens erbjudande till våra 230 000 privat- och företagskunder är tjänster som elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, avfallshantering, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel.
– Att dagligen få möjlighet att arbeta med högaktuella frågor inom energi, miljö och klimat är otroligt inspirerande, säger Charlotta Sund, Tekniska verkens vd. Framför allt när vi, tillsammans med våra kunder, tar nya viktiga steg mot vår vision om att bygga världens mest resurseffektiva region. Samarbetet med våra kunder och andra aktörer är helt avgörande för att lyckas.
Tekniska verkens senaste stora satsningar för en långsiktigt hållbar utveckling handlar bland annat om vindkraft, flytande biogas och utbyggd infrastruktur via fiber.
– Vi kommer att bygga en vindkraftspark i Värmland som har mycket goda vindförhållanden, säger Charlotta Sund. Satsningen ligger helt i linje med vår ambition att fasa ut kol och fossilolja i el- och värmeproduktionen, till förmån för förnybara och återvunna energikällor.
En ny produktionsanläggning för flytande biogas kommer att vara klar under 2019 och under året görs också en stor satsning för att bygga ut fiberanslutningen på landsbygden runt Mjölby.
– Vi ökar även våra satsningar inom forskning och utveckling, framför allt inom energiteknologi, där vi exempelvis studerar möjligheter att säsongslagra fjärrvärme.